Beleidsplan Stichting Help Maarten naar Huis! 2020-2022 2020-03-25T08:10:08+00:00

 

BELEIDSPLAN 2020 – 2022

Stichting help Maarten naar Huis!

 

 

 


Inleiding


12 maart 2020 werd de Stichting Help Maarten naar Huis! opgericht. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode maart 2020 – maart 2022. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

 

 


Visie


Het bestuur van de Stichting Help Maarten naar Huis! vindt dat Maarten van den Bergh, inwoner van Alphen aan den Rijn, geboren te Ter Aar, een maatschappelijke en sociale toekomst moet krijgen na zijn ongeluk van augustus 2019, waaraan Maarten een hoge dwarslaesie heeft overgehouden.

 


Missie


De doelstelling van onze stichting is om de terugkeer van Maarten van den Bergh naar zijn appartement te bewerkstelligen en/of bevorderen in een aan zijn lichamelijke toestand aangepaste woning met, voor zover gewenst, tuin, alsmede het hem doen laten beschikken over aangepast vervoer, in welke vorm dan ook.

 


Ambitie


Het bestuur heeft de ambitie een financieel resultaat te bewerkstelligen van € 60.000,- om het appartement en de tuin van Maarten van den Bergh aan zijn lichamelijke toestand aan te passen, alsmede te doen laten beschikken over aangepast vervoer, in welke vorm dan ook.

Hiertoe heeft het bestuur een stappenplan opgesteld om de doelstelling na te streven:

1. Draagvlak creëren om acties t.b.v. Maarten van den Bergh te kunnen voeren d.m.v.:

 •  het vormen/oprichten van een stichting alsmede een crowdfunding platform
 •  een bankrekening openen om geldstromen te monitoren.

 


2. Het onder de aandacht brengen van Maarten van den Bergh zijn relaas en “het waarom” acties nodig zijn, d.m.v.:

 • het creëren van de website “Help Maarten naar Huis! met de daarbij behorende koppelingen naar social media kanalen(Facebook, Twitter, Instagram)
 • het vervaardigen van reclamemateriaal als flyer, sticker, nieuwsbrief, poster en banner
 • het publiceren van vorderingen en te houden acties op genoemde website, social media
 • kanalen en op websites van sponsoren/donateurs.

 


3. Het houden van acties, in de diverse vormen:

 • het starten van een crowdfunding-actie
 • het aanschrijven van fondsen
 • het werven van donateurs d.m.v. een persoonlijke-, telefonische- en digitale benadering
 • het werven van sponsoren d.m.v. een persoonlijke-, telefonische- en digitale benadering
 • het werven van diensten d.m.v. een persoonlijke-, telefonische- en digitale benadering
 • het houden van een veiling
 • het houden van een high-tea
 • het doen van kinderspellen door Kinder Vakantie Spelen Ter Aar tijdens de huttenbouw
 • het plaatsen van collectebussen op tal van locaties in de regio
 • Andere acties die gedurende de looptijd vorm zullen krijgen.

Genoemde acties onder 3. zullen door alle bestuursleden vorm worden gegeven.

 


Verantwoording


Aan sponsoren wordt gevraagd of zij hun logo op de website “Help Maarten naar Huis! geplaatst willen hebben. Op genoemde website worden alle donateurs en sponsoren bedankt voor hun bijdrage.

 

Wanneer er tijdens acties foto’s worden gemaakt voor publicatie doeleinden, zal hiervoor toestemming worden gevraagd aan betrokkenen.

 

Op de website “Help Maarten naar Huis!” zal elke 2 weken het saldo worden bijgewerkt en vermeld.

 

Binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar zal er een jaarverslag en een balans van baten en lasten worden opgesteld.


Sterkten


De sterke punten van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling zijn de steun die het bestuur ondervindt bij de regionale, betrokken ondernemingen/personen, de capabele projectleider in de bouw die met zijn specialisme adviseert op het gebied van de verbouwing/aanpassing van Maartens appartement en de vrijwilligers die met hun gedrevenheid hand en spandiensten verrichten voor de stichting.

 


Zwakten


Het zwakke punt van onze stichting is de situatie omtrent het Coronavirus. Ondernemingen/verenigingen zijn door deze situatie minder bereikbaar voor klanten/deelnemers/publiek en daarom ook minder in contact met onze actie ter plekke.

Het bestuur heeft een uitdaging om hierop te anticiperen. Een oplossing zou kunnen zijn vooral digitaal sponsoren/donateurs te werven en uitstaande acties te verzetten.


Samenstelling bestuur Stichting Help Maarten naar Huis!


Voorzitter:                  Yvonne van Deun te Leimuiden 

Secretaris:                  Sandra Hoogeboom te Ter Aar 

Penningmeester:     Sandra Diks te Alphen aan den Rijn 

Actievoerder:            Luciënne Tuithof te Nieuwkoop

Aldus getekend,
Ter Aar, 21 maart 2020

Luciënne Tuithof
namens Stichting Help Maarten naar Huis!